New Website Coming Soon! Learn more about NSC

COVID-19 Resources (فارسی)

برای پیدا نمودن نزدیک‌ترین محل دریافت دوز، بهvaccines.gov  مراجعه نمایید و با استفاه از نام تجارتی واکسن و کود پستی، جستجوی خود را انجام دهید.

برای بدست آوردن رهنمایی در تعیین نوبت ملاقات، با ما به تماس شوید!

در مورد مصئونیت و اثربخشی واکسن‌های کووید-19، معلومات بیشتری بدست آورید.

واکسن فایزر علیه کووید-19 برای اطفال 12 ساله به بالا در دسترس است.

 

آیا قبلاً واکسن شده‌اید؟ می‌توانید کارهای بیشتری برای محافظت از جامعه خود انجام دهید!

اگر به کووید-19 مبتلا هستید و به کمک ضرورت دارید، به منابع ذیل مراجعه نمایید.

 

آیا نمی‌توانید با اطمنان خاطر خود را در خانه قرنطین نمایید ؟ Bounce Back Philly می‌تواند به شما کمک کند!

آیا شما یا یکی از عزیزانتان قادر نیستید برای دریافت واکسن کووید-19 از خانه خود خارج شوید؟ وزارت صحت عامه یک پروگرامی برای ارائه کمک در اختیار دارد.